مقاله بررسی آگاهی و عملکرد تغذیه ای مرتبط با سلامت دهان در دانشجویان دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان، بهار ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۵۳۰ تا ۵۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسی آگاهی و عملکرد تغذیه ای مرتبط با سلامت دهان در دانشجویان دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان، بهار ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت دهان
مقاله تغذیه پوسیدگی زا
مقاله عادات تغذیه ای
مقاله آگاهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیدمعلمی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: انشایی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تغذیه، یکی از عوامل موثر در سلامت دهان می باشد. گذار تغذیه ای اخیر موجود در ایران موجب افزایش مصرف منابع پرکالری (نان، شکر و چربی ها) به خصوص در افراد جوان تر در سطوح متفاوت تحصیلی شده است. این پژوهش، با هدف بررسی آگاهی و عملکرد تغذیه ای مرتبط با سلامت دهان دانشجویان دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان صورت گرفت.
مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی، آگاهی و عملکرد تغذیه ای مرتبط با سلامت دهان در ۳۲۰ نفر از دانشجویان دانشگاه اصفهان (در چهار دانشکده) و ۲۱۵ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (در پنج دانشکده) با حداقل چهار ترم تحصیل در دانشگاه، در نیمه دوم سال تحصیلی ۹۱ – ۱۳۹۰ مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات از طریق پرسش نامه خود – ایفا و پس از بررسی روایی و پایایی (>0.7 ضریب توافق بینابینی) و از طریق توزیع آن در کلاس درس جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از آنالیزهای توصیفی و Chi-square در سطح اطمینان ۰٫۹۵ تحلیل گردید.
یافته ها: میانگین نمره آگاهی دانشجویان از پوسیدگی زایی مواد غذایی مختلف و نقش تغذیه در سلامت دهان به ترتیب ۳۱٫۲±۷ (از ۴۸) و ۴٫۷±۱٫۵ (از ۸) بود. دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی به طور معنی داری از آگاهی بیشتری نسبت به دانشجویان دانشگاه اصفهان برخوردار بودند (p value<0.001). میانگین نمره عملکرد تغذیه ای مرتبط با سلامت دهان دانشجویان ۱۵٫۴۴±۴٫۳ (از ۳۲) بود که این میزان تفاوت معنی داری بین دانشجویان دو دانشگاه نداشت (p value=0.29).
نتیجه گیری: آگاهی تغذیه ای مرتبط با سلامت دهان دانشجویان دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان در حد متوسط و عملکرد تغذیه ای مرتبط با سلامت دهان آن ها ضعیف بود. برای ارتقای آگاهی و بهبود عملکرد تغذیه ای مرتبط با سلامت دهان در دانشجویان دانشگاه می بایست برنامه ریزی های لازم صورت گیرد.