مقاله بررسی آگاهی مادران از ترتیب و زمان رویش دندان های شیری و دائمی در کودکان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در علوم پزشکی صدرا از صفحه ۴۳ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: بررسی آگاهی مادران از ترتیب و زمان رویش دندان های شیری و دائمی در کودکان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهی
مقاله رویش دندان
مقاله دندان های شیری
مقاله بهداشت دهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حق نگهدار عبدالعزیز
جناب آقای / سرکار خانم: برونوش پگاه
جناب آقای / سرکار خانم: آیدنلو سامان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آگاهی والدین بر سلامت عمومی و نیز بهداشت دهان فرزندان آنها تاثیر دارد. هدف از این مطالعه ارزیابی آگاهی مادران نسبت به ترتیب و زمان رویش دندان های شیری و دائمی در کودکان بود.
مواد و روش: در این مطالعه مقطعی مادران مراجعه کننده به چهار مرکز بهداشت شهر شیراز مورد بررسی قرار گرفتند. با استفاده از یک پرسشنامه محقق- ساخته، اطلاعات دموگرافیک شرکت کنندگان و آگاهی آنها در مورد رویش دندان بطور کلی و بطور اختصاصی در ارتباط با زمان و ترتیب رویش دندان ها، تعداد دندان های شیری و دائمی و نیز مراقبت های دهانی جمع آوری گردید. پاسخ های صحیح بر حسب درصد به عنوان سطح آگاهی در نظر گرفته شد. داده ها با استفاده از آنالیز واریانس و ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون جهت تعیین ارتباط بین آگاهی شرکت کنندگان و متغیرهای دموگرافیک تجزیه و تحلیل شد. سطح معنی دار P<0.05 در نظر گرفته شد.
یافته ها: تعداد ۲۰۰ مادر بین ۲۳ تا ۴۹ سال (
۳۱٫۵±۴٫۴) پرسشنامه ها را تکمیل کردند. میانگین پاسخ های صحیح برای تمام مادران برابر با ۴۷٫۸±۱۶٫۳ درصد بود. سن مادران با آگاهی کلی و اختصاصی همبستگی معنی دار نداشت (P>0.05) آگاهی کلی با میزان تحصیلات (r=0.42، p=0.010) و تعداد فرزندان همبستگی معنی دار نشان داد (r=-0.18، P=0.010).
بحث و نتیجه گیری: یافته های مطالعه حاضر نشان داد آگاهی از الگوی رویش دندان ها در میان مادران با میزان تحصیلات بالاتر و تعداد فرزندان کمتر مطلوب تر بود. آموزش منظم بهداشت دهان برای مادران بویژه آنهایی که سطح تحصیلات پایین تری دارند، ضروری است.