مقاله بررسی آگاهی زنان در مورد عوارض دپو مدروکسی پروژسترون استات و برخی عوامل مرتبط که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در نسیم تندرستی (سلامت خانواده) از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: بررسی آگاهی زنان در مورد عوارض دپو مدروکسی پروژسترون استات و برخی عوامل مرتبط
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهی
مقاله دپو مدروکسی پروژسترون استات
مقاله عوارض

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلملیان هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: امیدوار شبنم
جناب آقای / سرکار خانم: مشاقی طبری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: نیک پور مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: انتظار می رود که جمعیت جهان در سال ۲۱۸۰ بیش از ۱۰ میلیارد نفر برسد. تقریبا ۹۵% رشد جمعیت در کشورهای درحال توسعه رخ می دهد. اجرای برنامه های تنظیم خانواده، علاوه بر پیشگیری از موالید پرخطر، می تواند بهبود قابل ملاحظه ای را در کوتاه مدت و درازمدت بر کیفیت زندگی زنان داشته باشد. با توجه به اهمیت تنظیم خانواده و لزوم برنامه ریزی دقیق ارزیابی آگاهی زنان در مورد عوارض روشهای تنظیم خانواده اساسی است.
روش بررسی: این مطالعه مقطعی درسال ۱۳۹۰ بر روی ۱۵۸ زن استفاده کننده دپو مدروکسی پروژسترون استات مراجعه کننده به مراکزبهداشتی درمانی بابل صورت گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. جهت آنالیز داده ها از آمار توصیفی، آزمون آماری c2 و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.
یافته ها: بیشتر افراد (۵۵٫۱ درصد) در زمینه عوارض دپو مدروکسی پروژسترون استات آگاهی ضعیفی داشتند بر اساس ازمون c2 آگاهی افراد با سن، شغل، میزان تحصیلات، میزان تحصیلات همسر، تعداد فرزند ومنبع کسب اطلاع رابطه معنی داری نداشت درحالیکه با مشاوره قبل از تجویز دارو رابطه معنی داری نداشت در حالیکه با مشاوره قبل از تجویز دارو رابطه معنی داری داشت (p<0.001)
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نقش بسیار مهم پرسنل بهداشتی در ارتقا آگاهی زنان نسبت به روشهای پیشگیری از بارداری، با آموزش صحیح آنان می توان زمینه کاهش بار جسمی و روانی فرزندان زیاد و با فاصله کوتاه را فراهم آورد.