مقاله بررسی آگاهی دندانپزشکان عمومی و کارورزان دندانپزشکی در مورد اسکواموس سل کارسینومای دهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۹۵۲ تا ۹۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسی آگاهی دندانپزشکان عمومی و کارورزان دندانپزشکی در مورد اسکواموس سل کارسینومای دهان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهی
مقاله دندانپزشک عمومی
مقاله کارورز دندانپزشکی
مقاله اسکواموس سل کارسینومای دهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی سیدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: دانش اردکانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شکری امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: رستمی چاوشلو فرامرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تشخیص زودهنگام اسکواموس سل کارسینومای دهان (OSCC) در مراحل اولیه نیازمند آگاهی از این بیماری و حفظ آن در طول دوران فعالیت حرفه ای است. هدف از این مطالعه بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی در مقایسه با کارورزان دندانپزشکی در مورد OSCC بود.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی ۱۱۰ نفر از دندانپزشکان عمومی و ۲۳ نفر از کارورزان دندانپزشکی شهر یزد در سال ۱۳۹۰ با استفاده از پرسشنامه انجام شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون ANOVA و Fisher exact تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: هر چند میزان آگاهی کارورزان (۸٫۹۳ از ۲۰) در مقایسه با دندانپزشکان عمومی۵٫۹۹)  از ۲۰) به طور معنی داری بیشتر بود (p<0.001) ولی میزان آگاهی هر دو گروه ضعیف (۹٫۹-۵) بود. با افزایش سال های فراغت از تحصیل، میانگین آگاهی دندانپزشکان به طور معنی داری کاهش نشان داد (p=0.001) ولی تفاوت میزان آگاهی بر حسب جنس (p=0.671)، شرکت در جلسات بازآموزی (p=0.864) و نوع دانشگاه محل تحصیل (p=0.868) معنی دار نبود.
نتیجه گیری: به نظر می رسد که بازنگری در امر آموزش دانشجویان دندانپزشکی از اهمیت بیشتری نسبت به تجدیدنظر در برنامه های بازآموزی دندانپزشکان دارد.