مقاله بررسی آگاهی دندانپزشکان شهر بابل در برخورد با فوریت های پزشکی در مطب دندانپزشکی در سال ۹۰-۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران) از صفحه ۳۱۴ تا ۳۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسی آگاهی دندانپزشکان شهر بابل در برخورد با فوریت های پزشکی در مطب دندانپزشکی در سال ۹۰-۱۳۸۹
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اورژانس ها
مقاله دندانپزشکان
مقاله آگاهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بابایی ندا
جناب آقای / سرکار خانم: پورستاربجه میر آرش
جناب آقای / سرکار خانم: سراج پور حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: رخ دادن اورژانس های پزشکی در مطب دندانپزشکی نسبتا شایع می باشد. اولین و مهم ترین قدم در کنترل اورژانس های پزشکی، توانایی ارائه اقدامات حیاتی پایه می باشد که مستلزم داشتن آگاهی، مهارت و تجهیزات موردنیاز درصورت وقوع اینگونه حوادث می باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی آگاهی دندانپزشکان در زمینه شناخت و درمان اورژانس ها و تمایل آن ها به برگزاری کارگاههای آموزشی در این زمینه بود.
روش بررسی: این مطالعه تحلیلی- مقطعی بر روی ۱۳۲ دندانپزشک عمومی و متخصص شهر بابل در سال ۹۰-۱۳۸۹ صورت گرفت. پرسشنامه معتبر (پایایی آگاهی و نگرش: آلفای کرونباخ به ترتیب ۷۹% و ۸۴%) شامل ۱۷ سوال آگاهی (امتیاز ۱۷-۱۴ عالی، ۱۴-۱۱: خوب، ۱۱-۸: متوسط و زیر ۸: ضعیف) و ۳ سوال نگرش و داده های دموگرافیک توزیع شد. داده ها با آمارهای مربع کای، آزمون T و پیرسون در نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: ۱۱۹ نفر (۹۱٫۹%) پرسشنامه را تکمیل کردند. میانگین سنی آن ها (±۷٫۵) ۳۸٫۶ سال بود که (%۷۰٫۶) ۸۴ نفر مرد و (%۲۹٫۴) ۳۵ نفر زن بودند. میانگین نمره آگاهی (±۲٫۳۱) ۹٫۳۱ از ۱۷ بود که با سن (r=-0.03) و سال فارغ التحصیلی (r=-0.43). ارتباط منفی داشت. در میان شرکت کنندگان ۹۴% موافق برگزاری کارگاه آموزشی، ۷۵% موافق تجهیز کامل مطب و ترالی اورژانس بودند و %۸۴٫۹ آن ها از آموزش دوران دانشجویی در این زمینه ناراضی بودند.
نتیجه گیری: آگاهی دندانپزشکان شهر بابل در زمینه اورژانس های پزشکی کافی نیست که نیازمند مداخله در جهت ارتقاء و به روزرسانی از طریق برگزاری کارگاه آموزشی و برنامه های آموزشی مداوم می باشد.