مقاله بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مورد فعالیت جسمانی در سال ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران (فارسی) از صفحه ۱۳ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مورد فعالیت جسمانی در سال ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهی
مقاله نگرش
مقاله عملکرد
مقاله فعالیت جسمانی
مقاله دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانخانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: مطلبی قاین مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: توسلی الهه
جناب آقای / سرکار خانم: بابایی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: قارلی پور ذبیح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با توجه به شیوع بیماری های غیر واگیر مانند فشارخون اولیه، پوکی استخوان و بیماری های قلبی عروقی که کم تحرکی از عوامل زمینه ساز آنها است، مسوولین بهداشتی درصدد تشویق افراد به انجام فعالیت جسمانی بیشتر می باشند. هدف از این مطالعه بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشد.
مواد و روش ها: این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بود که روی ۶۶۵ دانشجوی ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به روش نمونه گیری خوشه ای انجام شد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردید. در نهایت داده ها به وسیله نرم افزار آماری SPSS16 (آزمون های آماری همبستگی پیرسون، تی مستقل، همبستگی اسپیرمن و آنالیز واریانس) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: ۴۵٫۱ درصد شرکت کنندگان پسر و ۵۴٫۹ درصد دختر بودند. میانگین سنی دختران ۲۱٫۸۲ سال و پسران ۲۲٫۷۶ سال بود. میانگین آگاهی افراد شرکت کننده برای پسران ۱٫۷۲ ± ۷۳ و برای دختران ۱٫۶۶ ± ۷۸٫۹۰، میانگین نمره نگرش در گروه دختران ۷۴٫۳۳ و در گروه پسران ۷۹٫۱۸ و میانگین عملکرد پسران ۲۲۸٫۷۸ دقیقه در هفته و دختران ۱۷۴٫۴۱ دقیقه در هفته بود.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که دانشجویان از عملکرد مطلوبی در خصوص فعالیت جسمانی برخوردار نیستند. بنابراین توجه بیشتر مسولان به این موضوع و انجام اقدامات لازم در راستای آموزش افراد در این زمینه ضروری به نظر می رسد.