مقاله بررسی آگاهی، عقاید و رفتارهای بهداشتی داوطلبان سلامت شهر مشهد در رابطه با سرطان پستان در سال ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در بیماریهای پستان ایران از صفحه ۴۴ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسی آگاهی، عقاید و رفتارهای بهداشتی داوطلبان سلامت شهر مشهد در رابطه با سرطان پستان در سال ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان
مقاله غربالگری
مقاله داوطلب سلامت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورحاجی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: واحدیان شاهرودی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی حبیب اله
جناب آقای / سرکار خانم: پورحاجی فهیمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سرطان پستان یکی از عوامل منجر به مرگ در زنان محسوب می شود. از جمله راهکارهای اولیه پیشگیری از سرطان پستان و کاهش مرگ و میر ناشی از آن خودآزمایی پستان است. لذا این مطالعه با هدف تعیین میزان آگاهی، عقاید و رفتارهای بهداشتی داوطلبان سلامت شهر مشهد در سال ۱۳۹۱ انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه تحلیلی مقطعی از نوع همبستگی در سال ۱۳۹۱ بر روی ۴۱۰ نفر از داوطلبان سلامت ۲۰ ساله و بالاتر که از جمعیت تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهری مشهد انتخاب شده بودند، انجام شد. روش نمونه گیری به صورت طبقه ای بود؛ به این صورت که هر یک از مراکز بهداشتی درمانی شماره ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ مشهد به عنوان طبقه در نظر گرفته شدند. سپس لیستی از افراد داوطلب سلامت مراکز بهداشتی درمانی تهیه شد و بر اساس آن تعداد نمونه ها، به نسبت این افراد در مراکز بهداشتی درمانی تخصیص داده شد (داوطلبان سلامت کسانی هستند که به منظور ترویج رفتارهای سالم در جامعه، مهارت های بهداشتی را فرا گرفته و دوره های آموزشی لازم را می گذرانند و آموخته های خود را حداقل به ۵۰ خانوار منتقل می کنند). ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ۲ قسمتی بوده که بخش اول شامل اطلاعات فردی، سن، شغل، تحصیلات است. و قسمت بعدی شامل سوالات آگاهی از سرطان پستان و خودآزمایی پستان، سنجش عقاید بهداشتی و رفتارهای مربوط به غربالگری و سوالات عقاید بهداشتی برگرفته از مقیاس مدل اعتقاد بهداشتی Champion که پایایی و روایی آن در مطالعات قبلی به اثبات رسیده است. داده ها به صورت خودگزارش دهی در مراکز بهداشتی جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار spss نسخه ۱۸ و آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه همبستگی پیرسون و اسپیرمن، تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: میانگین سنی افراد مورد پژوهش ۳۴٫۷±۹٫۴ و میانگین نمره آگاهی زنان مورد پژوهش ۹٫۶±۳٫۷ بود. ضریب همبستگی پیرسون بین سن و نمره آگاهی تفاوت معناداری را نشان نداد (P=0.033, F=4.5, r=0.01). همچنین بین سن و نمره حساسیت درک شده و شدت درک شده ارتباط معناداری وجود داشت (p£۰٫۰۵).
بحث و نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد که میزان آگاهی و رفتارهای غربالگری زنان مورد پژوهش پایین بوده و این امر بیانگر نیاز به آموزش تکنیک های غربالگری و تاکید دوره های بر اهمیت آنها در تشخیص زودرس سرطان پستان است. همچنین برنامه های آموزشی نیز باید به گونه ای طراحی گردد که بتواند بر عوامل مرتبط با عملکرد تشخیص زودرس سرطان پستان تاثیر گذار باشد.