مقاله بررسی آنزیم سفالوسپورین آسیلاز در برخی باکتری های گرم منفی جدا شده از نمونه های بالینی جهت تولید آنتی بیوتیک های نیمه سنتزی سفالوسپورینی در صنایع داروسازی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۴۰ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسی آنزیم سفالوسپورین آسیلاز در برخی باکتری های گرم منفی جدا شده از نمونه های بالینی جهت تولید آنتی بیوتیک های نیمه سنتزی سفالوسپورینی در صنایع داروسازی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سفالوسپورین آسیلاز
مقاله بهینه سازی
مقاله سفالوسپورین
مقاله ۷ -آمینوسفالوسپورانیک اسید
مقاله باکتری های گرم منفی بیماری زا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان سپهی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: ورقائی مائده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سفالوسپورین آسیلازها پپتیدازهای بسیار تخصص یافته ای هستند که قادرند پیوند آمیدی بین یک هسته بتالاکتام و یک زنجیره جانبی را بدون تخریب حلقه بتالاکتام بشکنند. این آنزیم سفالوسپورین C را به ۷-آمینوسفالوسپورانیک اسید (۷-ACA) تبدیل می کند. ۷-ACA حدواسط مهم برای سنتز سفالوسپورین های نیمه سنتتیک در صنایع داروسازی می باشد. هدف از این مطالعه، غربالگری و بهینه سازی سویه هایی است که بیشترین مقدار تولید آنزیم سفالوسپورین آسیلاز جدا شده از نمونه های بالینی در میان برخی باکتری های گرم منفی مولد آنزیم سفالوسپورین آسیلاز دارا می باشد.
روش بررسی: از مجموع ۶۰ سویه جمع آوری شده از چندین بیمارستان در نقاط مختلف شهر تهران سویه های بالینی سودوموناس، اسینتو باکتر و اشرشیاکلای جدا شد. ابتدا با روش آنتی بیوگرام سویه های مقاوم تفکیک شده سپس فعالیت آنزیم با دستگاه اسپکتروفتومتریک سنجیده شد. پس از شناسایی و جداسازی سویه های مولد آنزیم، اثر مولفه های زمان، دما، pH و میزان هوادهی محیط کشت بر میزان تولید آنزیم بررسی شد.
یافته ها: در این مطالعه از میان سه گروه باکتری های ذکر شده، سویه ای از سودوموناس آئروژینوزا فعالیت سفالوسپورین آسیلازی قابل توجهی از خود نشان داد. فعالیت بهینه برای این گونه در مولفه های pH معادل ۸، زمان گرماگذاری ۴۸ ساعت، دمای ۳۷ درجه سانتی گراد و مولفه هوادهی با دور ۱۵۰rpm به دست آمد.
نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان می دهد که سویه سودوموناس نسبت به سایر سویه های بررسی شده در این مطالعه، فعالیت سفالوسپورین آسیلازی قابل توجهی از خود نشان می دهد و همچنین این سویه می تواند برای تولید صنعتی آنزیم یا کارهای تحقیقاتی مورد استفاده قرار گیرد.