مقاله بررسی آموزش مهارت های زندگی بر میزان سازگاری اجتماعی دانش آموزان سال اول دوره راهنمایی شهرستان الشتر از دیدگاه معلمان این دوره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش اجتماعی از صفحه ۱۵۹ تا ۱۸۵ منتشر شده است.
نام: بررسی آموزش مهارت های زندگی بر میزان سازگاری اجتماعی دانش آموزان سال اول دوره راهنمایی شهرستان الشتر از دیدگاه معلمان این دوره
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت های زندگی
مقاله سازگاری اجتماعی
مقاله دانش آموزان
مقاله معلمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهرکی پور حسن
جناب آقای / سرکار خانم: شیرمحمدی رحمان
جناب آقای / سرکار خانم: ندری خدیجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اساسی این پژوهش شناخت اثر آموزش مهارت های زندگی بر میزان سازگاری اجتماعی دانش آزموان سال اول دوره راهنمایی شهرستان الشتر از دیدگاه معلمان این دوره است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه معلمان دوره راهنمایی هستند که تعداد آنها ۳۰۰ نفر است و ۱۷۵ نفر از معلمان به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است.
در این پژوهش ابزار سنجش پرسشنامه محقق ساخته است. پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد و ضریب آن معادل ۰٫۸۴ بوده است. این میزان نشان دهنده همسانی درونی بین سوالات پرسشنامه است. در تجزیه و تحلیل آماری از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در آمار توصیفی از مشخص کننده های مرکزی و پراکندگی، در آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون و برای تجزیه و تحلیل داده ها از بسته نرم افزاری spss15 استفاده شده است. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها نشان داد که بین مهارت های زندگی اجتماعی و سازگاری اجتماعی، خودآگاهی، مهارت تصمیم گیری، حل مساله، مقابله با هیجانات و کاهش طرد همسالان رابطه معنی دار وجود دارد.