مقاله بررسی آلودگی میکروبی انواع شیر و فرآورده های لبنی پاستوریزه در استان قم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در دنیای میکروب ها از صفحه ۴۷ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسی آلودگی میکروبی انواع شیر و فرآورده های لبنی پاستوریزه در استان قم
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگی میکروبی
مقاله شیر
مقاله فرآورده های لبنی
مقاله پاستوریزه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاری محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: گائینی ریحانه
جناب آقای / سرکار خانم: کلهر ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: خلیلیان محدثه
جناب آقای / سرکار خانم: رضویان سیدمحمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی ساسانی محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: شیر و فرآورده های آن نقش مهمی در رژیم غذایی انسان و سلامت جامعه ایفا می نمایند. بنابراین توجه به بهداشت آن از اهمیت زیادی برخوردار است. این پژوهش با هدف بررسی میزان آلودگی میکروبی شیر و فرآورده های لبنی تولید شده در واحدهای صنعتی استان قم انجام شد.
مواد و روش ها:، در مجموع ۹۰۳ نمونه مختلف انواع شیر و فرآورده های لبنی به صورت مقطعی- توصیفی از ۱۰ کارخانه تولید لبنیات در استان قم جمع آوری گردید. تمامی نمونه ها به منظور شناسایی آلودگی های میکروبی با استفاده از روش کشت و آزمون های بیوشیمیایی مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها: از نظر کیفی ۸۰۹ مورد (%۸۹٫۶) از نمونه های مورد بررسی، دارای کیفیت قابل قبول و ۹۴ مورد (%۱۰٫۴) دارای کیفیت غیرقابل قبول بودند. در مجموع میکروارگانیسم های آلوده کننده غیرقابل قبول که بیش از حد مجاز استاندارد در نمونه های مورد بررسی یافت شدند به ترتیب از نظر فراوانی شامل: انتروباکتریاسه (%۶٫۳) ، اشریشیا کلی (%۶٫۱)، کپک و مخمر (%۴٫۸)، کلی فرم (%۴٫۷)، باکتری های هوازی مزوفیل (%۴٫۲) و استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولاز مثبت (%۱٫۱) بودند.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که بیشتر محصولات تولید شده در صنایع غذایی استان قم، دارای کیفیت مطلوب یا قابل قبول می باشند. با این وجود، با توجه به آلودگی میکروبی برخی از محصولات کارخانجات و نیز کیفیت غیرقابل قبول آن ها، باید اقدامات بهداشتی و کنترلی در راستای حذف آلودگی های شیر و فرآورده های حاصل از آن انجام گیرد.