مقاله بررسی آلودگی باکتریایی یخ مورد استفاده در نگهداری آبزیان در استان خوزستان (شهرستان خرمشهر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در شیلات از صفحه ۳۵ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسی آلودگی باکتریایی یخ مورد استفاده در نگهداری آبزیان در استان خوزستان (شهرستان خرمشهر)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیماری های منتقل شده از طریق غذا
مقاله آلودگی باکتریائی
مقاله آبزیان
مقاله یخ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احسانی جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: رومیانی لاله
جناب آقای / سرکار خانم: جرجانی سارا
جناب آقای / سرکار خانم: منیعات میلاد
جناب آقای / سرکار خانم: نوشادی آمنه
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله زاده اسماعیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مهم ترین عوامل بیماری های منتقل شده از طریق غذا که ناشی از مصرف غذاهای آلوده هستند، باکتری ها می باشند. بیماری های فوق همچنین از دستکاری های نادرست و نگهداری غذا در شرایط نامطلوب بوجود می آیند. تحقیق حاضر برای ارزیابی کیفیت خصوصیات میکروبیولوژی یخ مورد استفاده در نگهداری آبزیان شهرستان خرمشهر در چهار فصل بهار، تابستان، پائیز و زمستان سال ۱۳۹۰ انجام شد. مناطق مورد بررسی، ۲ کارخانه تولید یخ و بازار عمده توزیع آبزیان شهرستان خرمشهر بودند. تست های شیمیائی و میکروبی بر روی نمونه ها انجام شدند و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. باکتری های جدا شده از یخ های مورد بررسی شامل Staphylococcus aureus، E.coli، Citrobacter و Enterobacter بودند. نتایج حاکی از آن بود که تعداد نمونه های باکتریائی در فصل زمستان و تابستان از اختلاف معنی دار برخوردار هستند (p<0.05) اما نمونه های بهار و تابستان از اختلاف معنی داری برخوردار نبودند (p>0.05). بیشترین آلودگی مشاهده شده در هر سه منطقه مورد مطالعه در فصل پائیز گزارش شد. قوانین مدیریتی خوب HACCP برای سیستم توزیع آب و یخ در لنگرگاه ها باید برای بهبود استانداردهای صنایع شیلاتی استفاده شود.