مقاله بررسی آستانه گذاری سخت ضرایب تبدیل کرولت به منظور کاهش نویز لکه تصاویر رادار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در رادار از صفحه ۱۵ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسی آستانه گذاری سخت ضرایب تبدیل کرولت به منظور کاهش نویز لکه تصاویر رادار
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تبدیل کرولت
مقاله تصاویر رادار
مقاله آستانه گذاری سخت ضرایب کرولت
مقاله نویز لکه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذاکری فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: صاحبی محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ولدان زوج محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به دلیل تاثیرات مخرب نویز لکه در دسترسی به اطلاعات موجود در تصاویر رادار، کاهش اثر این نویز همواره مورد توجه محققین بوده است. هدف این تحقیق، مطالعه کاهش نویز تصاویر راداری بر مبنای آستانه گذاری سخت ضرایب تبدیل کرولت است. در این مقاله جهت حذف نویز لکه از الگوریتمی جدید به منظور تخمین حد آستانه استفاده شده است. در تعیین این حد آستانه از ویژگی های آماری ضرایب کرولت مانند میانگین هندسی و حسابی استفاده شده است. در این روش، ابتدا نویز ضربی لکه با استفاده از تبدیل لگاریتمی به نویز افزایشی تبدیل شده و تصویر حاصل به فضای کرولت منتقل می شود. سپس حد آستانه با توجه به اطلاعات آماری ضرایب مشخص شده و این حد آستانه در آستانه گذاری سخت ضرایب کرولت به منظور حذف ضرایب نویزی مورد استفاده قرار می گیرد. در انتها نیز تبدیل معکوس کرولت اعمال و تصویر نویز کاهش یافته حاصل می شود. معیارهای ارزیابی متفاوتی مانند معیار حفظ لبه، تعداد دید معادل، میانگین مربع خطا و غیره برای ارزیابی نتایج محاسبه شدند. در قیاس با روش های کاهش نویز موجود مانند فیلترهای Lee ،Kuan ،Gamma ،Frost و فیلترهای مبتنی بر آستانه گذاری سخت تبدیل موجک نتایج تجربی به دست آمده پیشرفت زیادی را نشان می دهد (شاخص های میانگین مربع خطا، میانگین مربع خطای نرمال شده و میانگین قدر مطلق خطا به ترتیب %۳۲ ،%۳۲ و کاهش یافته اند). افزون بر این الگوریتم مورد بررسی در حفظ لبه ها بسیار توانمند بوده است.