مقاله بررسی آزمایشگاهی خاصیت ضد قارچی پنج نوع سیلر مورد استفاده در درمان ریشه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۹۳ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۲۶۶ تا ۲۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسی آزمایشگاهی خاصیت ضد قارچی پنج نوع سیلر مورد استفاده در درمان ریشه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درمان ریشه
مقاله کاندیدا آلبیکانس
مقاله سیلر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضویان سیدحمید
جناب آقای / سرکار خانم: جاوری شهنی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی نیا سیدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری فریبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: از ویژگی های مهم سیلرها در درمان ریشه، فعالیت ضد قارچی آن ها می باشد. هدف از انجام این مطالعه، مقایسه فعالیت ضد قارچی سیلرهایMTA Fillapex ، tg-sealer،Multi-Cal ، AH-Plus و Roeko Seal در برابر قارچ CA ((Candida Albicans به دو روش مستقیم و غیر مستقیم بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی از روش انتشار در محیط آگار (روش غیر مستقیم) برای مقایسه فعالیت ضد قارچی سیلرهای تازه تهیه شده، در برابر سوش استاندارد قارچ CA استفاده شد. هر یک از سیلرها در چاهک های ایجاد شده در وسط محیط کشت حاوی قارچ، قرار گرفتند. پس از انکوباسیون، قطر هاله های عدم رشد میکروبی به کمک کولیس اندازه گیری شد. در روش تماس مستقیم، جهت ارزیابی فعالیت ضد قارچی سیلرهای ست شده، سوسپانسیون های حاوی سیلر پودر شده و قارچ CA پس از گذشت زمان های ۶، ۱۵ و ۶۰ دقیقه کشت داده و انکوبه شدند. تعداد کلونی های تشکیل شده برحسب میلی لیتر، محاسبه گردید. داده ها در نرم افزار SPSS نسخه ۲۰ و با آنالیزهای آماری واریانس یک طرفه، واریانس برای داده های مکرر و تی- زوج بررسی شد (۰٫۰۵=a).
یافته ها: در روش انتشار آگار (روش غیر مستقیم) برای سیلرهای تازه تهیه شده خاصیت ضد قارچی سیلر Multi-Cal به طور معنی داری بیش تر از سایر سیلرها بود (۰٫۰۵>p value) ولی در روش تماس مستقیم برای سیلرهای ست شده، حداکثر فعالیت ضد قارچی را سیلر MTA Fillapex داشت (۰٫۰۵>p value). در هر دو روش سیلر سیلیکونی RoekoSeal حداقل فعالیت ضد قارچی را نشان داد (۰٫۰۵>p value).
نتیجه گیری: حداکثر فعالیت ضد قارچی با روش انتشار آگار (ADT) مربوط به سیلر Multi-Cal و حداکثر خاصیت ضد قارچی با روش تماس مستقیم (DCT) را سیلر MTA Fillapex نشان داد. در هر دو روش سیلر Roeko Seal حداقل فعالیت ضد قارچی را از خود نمایان ساخت.