مقاله بررسی آزمایشگاهی ثبات رنگ سه نوع کامپوزیت پس از Acclerated Artificial Aging که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران) از صفحه ۱۶ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسی آزمایشگاهی ثبات رنگ سه نوع کامپوزیت پس از Acclerated Artificial Aging
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ثبات رنگ
مقاله کامپوزیت
مقاله Aging

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حشمت هاله
جناب آقای / سرکار خانم: حوریزادگنجکار مریم
جناب آقای / سرکار خانم: امامی ارجمند منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: خرازی فرد محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: از مشکلات ترمیمهای کامپوزیتی تغییر رنگ دندان با گذشت زمان می باشد. بدین ترتیب مهمترین مزیت کامپوزیت ها که تامین زیبایی می باشد از دست می رود و نیاز به تعویض ترمیم مطرح می شود. هدف از این مطالعه آزمایشگاهی بررسی اثر Accelerated Artificial Aging بر ثبات رنگ سه نوع کامپوزیت Filtek supreme، Filtek Z250XT و Filtek Z250 می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی از هر سه نوع کامپوزیت میکروهیبرید USA)،Z250 (3MESPE و نانوفیلدUSA) ، ،۳MESPE) Supreme و نانوهیبریدUSA) ،۳MESPE) Z250XT هفت نمونه با ابعاد یکسان تهیه گردید. رنگ سنجی اولیه به وسیله رادیو اسپکترومتر مطابق با سیستم *CIE L* a* b انجام شد. نمونه ها به مدت ۳۸۴ ساعت تحت فرآیند ایجینگ قرار گرفتند پس از آن سنجش نهایی رنگ نمونه ها با رادیو اسپکترومتر انجام پذیرفت. خشونت سطحی یک نمونه از هر گروه قبل و بعد از ایجینگ توسط  AFM تعیین شد. یافته ها با استفاده از آزمونهایOne way ANOVA  و Tukey ارزیابی شدند.
یافته ها: تغییرات رنگ پس از ایجینگ در کامپوزیت Z250 به صورت معناداری کمتر از Supreme و Z250XT بود (P£۰٫۰۵) تفاوت آماری معناداری بین تغییرات رنگ Z250XT و Supreme وجود نداشتP>0.05) ).
نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه تغییر رنگ کامپوزیت های مورد مطالعه در اثر ایجینگ بالاتر از حد قابل قبول کلینیکی بود. کامپوزیت میکروهیبرید Z250 از ثبات رنگ بیشتری در مقایسه با کامپوزیت های نانو برخوردار بود. ایجینگ باعث افزایش خشونت سطحی گردید گرچه از لحاظ کلینیکی قابل قبول می باشد