مقاله بررسی آزمایشگاهی تاثیر غلظت یون ها، دمای زماندهی و pH محلول اصلاح گر ترشوندگی سطح سنگ کربناته با روش اندازه گیری زاویه تماس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در شیمی کاربردی از صفحه ۷۳ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسی آزمایشگاهی تاثیر غلظت یون ها، دمای زماندهی و pH محلول اصلاح گر ترشوندگی سطح سنگ کربناته با روش اندازه گیری زاویه تماس
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترشوندگی
مقاله آب دوست
مقاله نفت دوست
مقاله زاویه تماس
مقاله کربناته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی صائب
جناب آقای / سرکار خانم: وفایی سفتی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامیان علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زنجیری اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: جراحیان خسرو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مخازن کربناته شکافدار به دلیل حالت ترشوندگی سنگ و متراکم بودن شبکه ماتریس سنگ، بازده بازیابی نفت پایین می باشد. یکی از راهکارهای موثر در افزایش بازیابی نفت در این مخازن، تغییر ترشوندگی سنگ از حالت نفت دوست به آب دوست است. در این پژوهش تاثیر یون های مختلف محلول در آب، دمای زماندهی و pH محلول اصلاح گر ترشوندگی بر حالت ترشوندگی سنگ کربناته آهکی با استفاده از آزمایش زاویه تماس بررسی شده است. همچنین سعی شده است که مدلی برای رفتار یون ها با سطح سنگ با استفاده از نتایج زاویه تماس ارائه شود. نتایج نشان داد که یون های Ca2+، Mg2+ و SO42- ترشوندگی سنگ کربناته را از حالت نفت دوست به آب دوست تغییر می دهند و آب دوستی بیشتر هنگامی که یون ها با هم در آب وجود داشته باشند، حاصل می شود. مشاهده شد که زاویه تماس در حالتی که غلظت دو یون Mg2+ و SO42- در محلول اصلاح گر ترشوندگی با هم افزایش یابند کمتر از حالتی است که فقط غلظت یک یون افزایش یابد. همچنین افزودن نمک NaCl به محلول اصلاح گر ترشوندگی در تمام حالات سبب افزایش زاویه تماس و نفت دوستی بیشتر سنگ کربناته شد. افزایش دمای زماندهی سنگ ها در محلول های اصلاح گر ترشوندگی، سبب دفع اسید های چرب جذب شده بر روی سطح و آب دوستی بیشتر سطح شد. مشاهده شد که pH محلول اصلاح گر ترشوندگی تاثیر زیادی بر ترشوندگی سنگ کربناته دارد و تغییر pH از ۳ تا ۱۰، حالت ترشوندگی را تغییر می دهد.