مقاله بررسی آزمایشگاهی اثر اپی گالوکاتچین گالات بر استحکام باند برشی کامپوزیت به مینای سفید شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۲۳۵ تا ۲۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسی آزمایشگاهی اثر اپی گالوکاتچین گالات بر استحکام باند برشی کامپوزیت به مینای سفید شده
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتی اکسیدان ها
مقاله سفید کردن دندان
مقاله چای
مقاله کامپوزیت رزین
مقاله اپی گالوکاتچین گالات
مقاله استحکام برشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاموردی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی صوفی لقمان
جناب آقای / سرکار خانم: کسرایی شاهین
جناب آقای / سرکار خانم: مقیم بیگی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: رستمی شیوا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استحکام پیوند کامپوزیت رزین به مینای دندان پس از سفید کردن کاهش می یابد. کاربرد برخی مواد آنتی اکسیدان اثر ماده سفید کننده را کاهش می دهد و باند کامپوزیت رزین به مینا را بهبود می بخشد. هدف از این پژوهش، تعیین اثر کاربرد اپی گالوکاتچین گالات (Epi gallo catechin gallate یاEGCG ) بر استحکام پیوند برشی کامپوزیت رزین به مینای سفید شده بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه آزمایشگاهی، سطوح لبیالی ۹۰ دندان قدامی فک بالا پس از پرداخت به طور تصادفی به ۹ گروه زیر تقسیم شدند: گروه ۱: بدون درمان، گروه ۲: سفید شده با نگهداری ۲۴ ساعته، گروه ۳: سفید شده با نگهداری ۷ روز، گروه های ۶-۴: سفید شده محلول های ۶۰۰ EGCG، ۸۰۰ و ۱۰۰۰ میکرومول به مدت ۱۰ دقیقه به کار رفت، گروه های ۹-۷: سفید شده با کاربرد EGCG محلول های ۶۰۰، ۸۰۰ و ۱۰۰۰ میکرومول به مدت ۲۰ دقیقه. سفید کردن دندان ها با ژل هیدروژن پراکساید ۳۵ درصد به مدت ۳۰ دقیقه انجام شد و بر روی هر نمونه بعد از کاربرد ادهزیو، استوانه کامپوزیتی باند شد. استحکام برشی نمونه ها برحسب مگاپاسکال ثبت شد. داده ها توسط آزمون هایtwo-way ANOVA  و  Mann-Whitneyآنالیز شدند (a=0.05).
یافته ها: کمترین و بیشترین میانگین استحکام برشی به ترتیب مربوط به گروه ۲ (۵٫۱۸±۱٫۰۴) و گروه ۱ (۱۲٫۹۸±۳٫۲۸) بر حسب مگاپاسکال بود. نتایج نشان داد که فاکتورهای زمان، غلظت، و اثر متقابل آنها تاثیر معنی داری در استحکام باند گروه ها ندارد (p value>0.05)، در مقایسه دو به دو گروه ها به جز گروه ۲ با سایر گروه ها (p value<0.001)، گروه ۴ با ۱ (p value=0.009) و گروه ۳ با ۴ (p value=0.15)، دیگر گروه ها از لحاظ آماری با هم اختلاف معنی داری نداشتند (p value>0.05).
نتیجه گیری: استحکام باند کامپوزیت رزین به مینا بلافاصله پس از سفید کردن به طور چشمگیری کاهش می یابد. یک هفته تاخیر قبل از باندینگ و کاربرد محلول EGCG می تواند استحکام برشی کامپوزیت به مینای سفید شده را افزایش دهد.