مقاله بررسی آزمایشگاهی آبشستگی پایین دست پرتاب کننده جامی شکل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مهندسی منابع آب از صفحه ۵۱ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسی آزمایشگاهی آبشستگی پایین دست پرتاب کننده جامی شکل
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جت پرتابی
مقاله مدل هیدرولیکی
مقاله آبشستگی
مقاله رگرسیون غیر خطی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری غلامحسین
جناب آقای / سرکار خانم: کاویانپور اصفهانی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی سامانی احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر تغییرات دبی واحد عرض و عمق پایاب بر ابعاد حفره آبشستگی آزمایش هایی در مرکز تحقیقات آب، برای پنج دبی و چهار عمق پایاب مختلف انجام شده است. در این آزمایش ها از مدل هیدرولیکی سیستم تخلیه سیلاب سد آزاد کمک گرفته شده است. بعد از اتمام هر آزمایش ابعاد حفره آبشستگی از قبیل حداکثر عمق آبشستگی، فاصله محل وقوع حداکثر عمق آبشستگی از محل جام، بیش ترین طول حفره آبشستگی و بیش ترین عرض حفره اندازه گیری گردید. با استفاده از رگرسیون های چند متغیره غیر خطی روابط مناسبی برای پارامترهای حفره آبشستگی بدست آمد. برای بررسی توانمندی مدل های بدست آمده در این پژوهش، مجموعه ای از داده های محققان دیگر نیز جمع آوری و نتایج آنها با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج حاکی از توانایی نسبی مدل های ارائه شده در این پژوهش می باشد. عرض حفره و موقعیت طولی بیش ترین عمق با استفاده از روابط توسعه داده شده در این پژوهش به خوبی پیشگویی شدند. بیش ترین عمق پیشگویی شده توسط رابطه رگرسیونی با روابط مشهور عمق آبشستگی مقایسه شد و عملکرد ضعیف تری را نشان داد. بهترین پیشگویی برای تخمین آبشستگی توسط مدل مارتینز B ارائه شد.