مقاله بررسی آثار محیط زیستی توسعه شهری و خدماتی در شهر بندرعباس با به کارگیری مدل تخریب و پیشنهاد راهکارهای مدیریتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در آمایش سرزمین از صفحه ۳۱۷ تا ۳۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسی آثار محیط زیستی توسعه شهری و خدماتی در شهر بندرعباس با به کارگیری مدل تخریب و پیشنهاد راهکارهای مدیریتی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آثار محیط زیستی
مقاله توسعه شهری و خدماتی
مقاله سامانه اطلاعات جغرافیایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوزی سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: رضایان سحر
جناب آقای / سرکار خانم: ایران خواهی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: دبیری فرحناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این مطالعه تعیین پتانسیل توسعه بخشی از شهر بندر عباس با به کارگیری مدل تخریب و قابلیت های تحلیل مکانی سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) است. در این راستا، ابتدا محدوده مطالعاتی به ۱۴۹ سلول شبکه ۹۰۰ هکتاری (۶×۶ سانتیمتر در نقشه ۱:۵۰۰۰۰) تقسیم و سپس، بر اساس مدل تخریب، ضرایب تخریب برای واحدهای شبکه محاسبه شد. آسیب پذیری بوم شناختی با به کارگیری نقشه های بیوفیزیکی محاسبه و درجه بندی شد. سپس، با شناسایی عوامل تخریب و محاسبه تراکم فیزیولوژیک، ضرایب تخریب در کلیه واحدهای نشانزد محاسبه شد.
نتایج نشان می دهد ۱۳۰ واحد، یعنی ۸۷٫۲۳ درصد از کل شبکه نیازمند بازسازی است و تعداد ۱۸ واحد، یعنی ۱۲٫۰۷ درصد از کل شبکه اقدام های حفاظتی نیاز دارد. در محدوده مورد مطالعه، مناطق مستعد توسعه درصد بسیار ناچیزی را به خود اختصاص داده اند (۰٫۶۷ درصد از کل شبکه). تدوین و اجرای آموزش های محیط زیستی برای بهره برداران، جلب مشارکت آن ها، ایجاد تشکیلات مدیریت محیط زیست در بخش صنایع، ارزیابی توان محیط زیست و نظارت بر حسن اجرای طرح های آمایش استانی، و نیز مطالعات ارزیابی آثار توسعه، به عنوان راهکارهایی برای جلوگیری از تخریب پیشنهاد شد.