مقاله بررسی آثار تنش شوری بر برخی خصوصیات جوانه زنی ۳ اکوتیپ بابونه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۵۶ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسی آثار تنش شوری بر برخی خصوصیات جوانه زنی ۳ اکوتیپ بابونه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بابونه
مقاله درصد جوانه زنی
مقاله سرعت جوانه زنی
مقاله شوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهنگ مهر صفورا
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری شیوا
جناب آقای / سرکار خانم: رضوان بیدختی شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق بمنظور بررسی اثر تنش شوری بر مولفه های جوانه زنی ۳ اکوتیپ بابونه(Matricaria chamomilla)  انجام شد. اثر ۶ سطح شوری (کلرید سدیم ۰، ۲، ۴، ۶، ۸، ۱۰ دسی زیمنس بر متر) بر سه اکوتیپ بابونه (گرگان، سمنان و آلمانی) در آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار بررسی شد. صفات درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، ساقه چه و وزن خشک ریشه چه و ساقه چه و شاخص بنیه بذر و شاخص مقاومت به شوری اندازه گیری شدند. اثر شوری بر کلیه صفات معنی دار بود و با افزایش شوری کاهش معنی داری حاصل شد و اکثر صفات در سطوح اولیه شوری کاهش معنی داری نسبت به شاهد نشان دادند که نشانگر حساسیت بذور بابونه به تنش شوری می باشد. بدین صورت که درصد و سرعت جوانه زنی در تیمار شاهد به ترتیب برابر با ۷۴٫۶۷ درصد و ۴٫۶۴ بودند که این مقادیر با اعمال تنش در پایین ترین سطح شوری به طور معنی داری کاهش یافته و به ۶۵ درصد و ۳٫۷۰ تنزل یافتند و با ادامه تنش این کاهش تشدید شد. همچنین اثر اکوتیپ بر کلیه صفات غیر از طول ساقه چه و شاخص مقاومت به شوری معنی دار بود. درصد و سرعت جوانه زنی، وزن خشک ریشه چه و ساقه چه و بنیه بذر در اکوتیپ سمنان با مقادیر ۷۵٫۸۳ درصد، ۴٫۱۲، ۰٫۶۱۷ میلی گرم، ۲٫۰۸۸ میلی گرم و ۱۰٫۹۱، بطور معنی داری بیشتر از ۲ اکوتیپ دیگر بوده است و سرعت و درصد جوانه زنی و بنیه بذر اکوتیپ گرگان بطور معنی داری از دو اکوتیپ دیگر کمتر شد.