مقاله بررسی آثار اعتبارات خرد بر توانمندسازی اقتصادی فقرای روستایی مطالعه موردی: دهستان غنی بیگلو، شهرستان زنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در جغرافیا و توسعه از صفحه ۲۳۳ تا ۲۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسی آثار اعتبارات خرد بر توانمندسازی اقتصادی فقرای روستایی مطالعه موردی: دهستان غنی بیگلو، شهرستان زنجان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فقر
مقاله اعتبارات خرد
مقاله توانمندسازی اقتصادی
مقاله دهستان غنی بیگلو
مقاله شهرستان زنجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی یگانه بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: چراغی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی کبری

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مکاتب مختلف توسعه، سرمایه گذاری را از اصول بنیادین خود قلمداد می کنند. وجود سرمایه امکان بهره برداری و بهره وری از محیط پیرامون را فراهم می کند و به خصوص در نواحی روستایی، می تواند توسعه پایدار را به همراه داشته باشد. امروزه جهت دستیابی به پارادایم توسعه پایدار روستایی، برنامه ریزان روستایی بیش از هر چیز بر توانمندسازی گروه های هدف (فقیران، زنان بی سرپرست، کارگران بی زمین و کشاورزان خرده پا و غیره) تاکید و اعتقاد دارند فقر در حال حاضر مهمترین تهدیدکننده محیط زیست می باشد. در طی سه دهه اخیر رویکرد اعتبارات خرد با هدف دسترسی فقرای روستایی به منابع مالی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه اجرا و نتایج موفقیت آمیزی را به همراه داشته است. مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این سوال است که اعطای این اعتبارات تا چه میزان بر توانمندسازی اقتصادی فقرای روستایی موثر بوده است. شناسایی میزان تاثیرات این راهبرد بر توانمندسازی اقتصادی فقرای روستایی هدف مقاله حاضر می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه، مصاحبه) می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل روستاهای دهستان غنی بیگلو می باشد که از بین ۳۳ روستای این دهستان ۴ روستا با استفاده از روش نمونه گیری احتمالی طبقه بندی و ساده انتخاب و پرسشنامه ها از میان تمام خانوارهای دریافت کننده اعتبارات تنظیم گردید. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات هم از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (آماره t تک نمونه ای، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره) استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد، این اعتبارات نتوانسته است توانمندسازی اقتصادی فقرای روستایی را در پی داشته باشد، اما رابطه معناداری میان افزایش میزان اعتبارات و بهبود شاخص های توانمندسازی اقتصادی وجود دارد.