مقاله بررسی، نگرش و عملکرد پرستاران شاغل در زمینه قوانین و مقررات حرفه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مدیریت پرستاری از صفحه ۵۴ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسی، نگرش و عملکرد پرستاران شاغل در زمینه قوانین و مقررات حرفه ای
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهی از نحوه عملکرد
مقاله پرستار
مقاله دانش
مقاله قانون و مقررات حرفه ای
مقاله نگرش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهان پور فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: صدیقی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: عضدی پرویز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه افزایش آگاهی بیماران از حقوق خود نسبت به دریافت مراقبت های ایمن، پرستاران را در مواجهه با مسایل قانونی در این راستا قرار می دهد. بدیهی است که برای ارایه مراقبت ایمن آگاهی پرستاران از قوانین و مقررات حرفه ای جهت حفاظت خود و بیماراتشان الزامی است.
هدف: تعیین میزان دانش، آگاهی از نحوه عملکرد و نگرش پرستاران نسبت به قوانین و مقررات حرفه ای می باشد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی مقطعی است که در سال ۱۳۹۰ انجام گردید. در این بررسی 193 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بطور تمام شماری شرکت کردند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای پژوهشگرساخته بود که میزان دانش، آگاهی از نحوه عملکرد و نگرش پرستاران نسبت به قوانین و مقررات حرفه ای را اندازه گیری می کرده است. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوی و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۸۰% محاسبه شد. از نرم ابزار SPSS و آزمونهای آماری تی تست و آنوا برای آنالیز داده ها استفاده گردید.
یافته ها: پرستاران از نظر دانش ۲٫۶ درصد در گروه پایین، ۹۰٫۷ درصد در گروه متوسط و۶٫۷  درصد در گروه بالا قرار داشتند. از لحاظ نگرش نیز ۲۴٫۷ درصد آنها از نگرش منفی، ۷۳٫۷ درصد از نگرش خنثی و ۱٫۵ درصد از نگرش مثبت برخوردار بودند. از نظر وضعیت آگاهی از نحوه عملکرد نیز ۰٫۵ درصد پرستاران در گروه پایین، ۶۱٫۳ درصد در گروه متوسط و ۳۸٫۱ درصد در گروه بالا بودند.
نتیجه گیری:سطح دانش، نگرش و آگاهی از نحوه عملکرد پرستاران از قوانین و مقررات حرفه ای باید در حد بالا باشد از نظر اهمیت فوق العاده ای که دارد اما در این حد نبوده لذا، برگزاری دوره های آموزشی کاربردی توسط مدیران پرستاری الزامی است.