مقاله بررسی، مقایسه و رتبه بندی عوامل هوشمندی سازمان های دانش محور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۱ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسی، مقایسه و رتبه بندی عوامل هوشمندی سازمان های دانش محور
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش سازمانی
مقاله چشم انداز استراتژیک
مقاله میل به تغییر
مقاله اتحاد و توافق
مقاله روحیه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضاییان علی
جناب آقای / سرکار خانم: محمودیان مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: بختیارنصرآبادی حسینعلی
جناب آقای / سرکار خانم: شیرمردی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش، بررسی عوامل هوش سازمانی و رتبه بندی آنها در نظام های آموزشی و سازمان های دانش محور (به صورت مطالعه تطبیقی دانشگاه امام صادق (ع) با دانشگاه شهید بهشتی) می باشد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به روش پیمایشی ـ تطبیقی بین نمونه ای مشتمل بر ۳۵۵ نفر (۱۵۱ نفر از کارکنان دانشگاه امام صادق (ع) و ۲۰۴ نفر از کارکنان دانشگاه شهید بهشتی) انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه ای بر اساس هفت مهارت «کارل آلبرخت» می باشد. کارل آلبرخت برای پاسخگویی و جلوگیری از کندذهنی گروهی، از عنوان هوش سازمانی استفاده و مدلی را ارائه می کند که دارای هفت بعد است: چشم انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، اتحاد و توافق، روحیه، کاربرد دانش و فشار عملکرد. هر یک از این بعد ها، یکی از فرضیه های پژوهش است و هوش سازمانی نیز به عنوان متغیر اصلی این پژوهش موردآزمون قرار گرفت. جهت آزمون فرضیات پژوهش (با استفاده از داده های جمع آوری شده) از آزمون t همبسته یا زوجی در نرم افزار spss استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از وجود تفاوت معنی دار میان نمرات دانشگاه امام صادق(ع) و دانشگاه شهید بهشتی می باشد؛ به گونه ای که در تمامی مولفه های مربوط به هوش سازمانی دانشگاه امام صادق(ع) دارای وضعیت مطلوب تری می باشد. لذا تمامی فرضیات پژوهش تایید می گردند.