سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا شامسیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

چکیده:

این مقاله به بررسى و تعیین میزان عوامل فردی در اثربخشى منابع انسانى پرداخته است. هدف از این پژوهش تعیین عوامل فردی مؤثربر اثربخشى منابع انسانى و تعیین میزان تأثیر واهمیت هر دسته از عوامل فردى بر اثربخشى منابع انسانى بوده است.. این پژوهش را باید از نوع تحقیقات توصیفى – پیمایشی قلمداد نمود. جامعه آمارى آن رامدیران، مسئولان و کارکنان شرکت توزیع نیروی برق اهواز تشکیل داده اند. ابزار نظرسنجى در این تحقیق پرسشنامه بوده است که براساس آن نظر مدیران، مسئولان وکارکنان درباره عوامل مؤثر در اثربخشى مورد ارزیابى قرار گرفته است. سئوال اصلى تحقیق این بود که آیا عوامل فردى در اثربخشى منابع انسانى مؤثرند و اینکه آیا بین نظرات مدیران و کارکنان با میزان تحصیلات و سنوات مختلف خدمت دررابطه با عوامل یاد شده تفاوت معنى دارى وجود دارد؟تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفى و استنباطى انجام گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که: الف- نتایج نشان داد که عوامل فردى در اثربخشی منابع انسانی موثر است. ب – بین نظرات مدیران و کارکنان در خصوص عوامل فردى تفاوت معنادارى وجود نداشته است. ج – بین نظرات مدیران و کارکنان با میزان تحصیلات در خصوص عوامل فردی تفاوت وجود نداشته است. د – بین نظرات مدیران و کارکنان با سنوات مختلف خدمت در خصوص عوامل فردى، تفاوت وجود داشته است