سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرحمت خان بابائی – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی
حمید صدیق – استاد گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد مراغه
محمدعلی حسن پور اقدام – کارشناس ارشد آبهای زیرزمینی سازمان آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی

چکیده:

گسلها شکستگیهایی در پوسته زمین هستند که در طول آنها تغییر شکلهای قابل توجهی ایجاد شده اس ت. با این نگرش که زون های خرد شده در ه ر منطق ه در نفو ذ آبها ی زیرزمین ی نق ش زیاد ی دارند ، مطالع ات آمارژئوفیزیکی و مقاطع ژئو الکتریکی انجام گرفت. همچنین از اطلاعات لوگهای حفاری گمانه های اکتشافی که به تعداد ۵ گمانه با موقعیت های مشخص در منطقه استفاده شد . طبق بررسیهای انجام شده گسل باعث پاییین افتادگی سنگ کف (Qp1m ) ورسوبگذاری Q1,Q2 با ضخامت زیاد و قرار گیری دو سازند نفوذ پذیر و نفوذ ناپذیر در کنار یکدیگر و ایجاد سدی در مقابل شیب هیدرولیکی آبخوان باعث ایجاد شرای ط مناس ب برا ی تشکیل آبخوان گردیده است. لوگهای حفاری چاه مشاهده ای و مقاطع ژئوالکتریکی رسوبگذاری بالای ۱۵۰ متر و عمق سنگ کف در ۱۴۰ متر را اثبات می کند.