مقاله بررسى عوامل مرتبط با بازنمایى هویت در فضاى اینترنت در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات جامعه شناسی از صفحه ۱۰۷ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسى عوامل مرتبط با بازنمایى هویت در فضاى اینترنت در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هویت بازنمایی شده
مقاله فضای اینترنت
مقاله دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرشی آراسته پریا
جناب آقای / سرکار خانم: عابدینی صمد
جناب آقای / سرکار خانم: پورجبلی ربابه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موضوع پژوهش حاضر بررسی عوامل مرتبط با بازنمایی هویت در فضای اینترنت در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ می باشد. چارچوب نظری تحقیق را نظریه های کنش متقابل نمادین روزنبرگ، حوزه عمومی هابرماس و آنتونی گیدنز تشکیل می دهد. روش تحقیق پیمایشی بوده و جامعه آماری کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز که تعداد آن ها طبق آمار گزارش شده از سوی دانشگاه برابر با ۲۴۶۸۶ نفر می باشد و طبق فرمول نمونه گیری کوکران ۳۷۸ نمونه به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری تحقیق پرسشنامه محقق ساخته می باشد که در مقیاس طیف لیکرت ۵ درجه ای و هم چنین سوال های بسته پاسخ در مورد متغیرهای زمینه ای طراحی گردید. اعتبار ابزار از طریق اعتبار محتوایی و هم چنین اعتبار سازه ای با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی و پایایی آن با آلفای کرونباخ تعیین گردید و نتایج قابل قبول به دست آمد. برای ارائه نتایج از روش ها و آماره های توصیفی و نیز برای تجزیه و تحلیل داده ها شیوه های آماری ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تفاوت میانگین مستقل T و تحلیل واریانس یک طرفه و هم چنین برای تبیین متغیر ملاک از روی متغیرهای پیش بین از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام استفاده شد. قابل ذکر است که تمام تحلیل های فوق با نرم افزار spss نسخه ۱۶ تجزیه و تحلیل گردیدند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که بین گمنامی در اینترنت، مهارت، فضای آزاد اینترنتی و فشارهای اجتماعی با هویت بازنمایی شده در اینترنت همبستگی مستقیم داشتند. هم چنین هویت بازنمایی شده در بین دانشجویان زن و مرد متفاوت بود. در نهایت طبق تحلیل رگرسیون چندمتغیره ۳۴% از تغییرات متغیر ملاک (هویت بازنمایی شده) توسط متغیرهای پیش بین در تحقیق تبیین می شود. با توجه به یافته های تحقیق پیشنهاد می شود از طریق فرهنگ سازی و نیز آموزش های غیر رسمی هنجارمند امکاناتی را فراهم آورد تا از این طریق جوانان بتوانند به تعریف مناسبی از هویت دست یابند.