مقاله بررسى تاثیر تنش شوری بر میزان فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدان، محتوای سدیم و کلر برگ در هفت ژنوتیپ پنبه (.Gossypium hirsutum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۲۹ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسى تاثیر تنش شوری بر میزان فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدان، محتوای سدیم و کلر برگ در هفت ژنوتیپ پنبه (.Gossypium hirsutum L)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پنبه
مقاله ژنوتیپ
مقاله شورى آنتی اکسیدان
مقاله سدیم
مقاله کلر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرقاسمی سیدجلال
جناب آقای / سرکار خانم: شابدین معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: عالیشاه عمران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری خاک بر خصوصیات فیزیولوژیک گیاه پنبه (Gossypium hirsutum L.) و مشخص نمودن ژنوتیپ هاى متحمل، آزمایشی در شرایط گلدانی به شکل آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. ژنوتیپ هاى مورد بررسی شامل: Coker×۳۴۹، Opal، Bol 539، N200، Acala sj2×seland، Sahel،Sepid  و شوری (NaCl)، به عنوان فاکتور دوم با دو سطح، غیر شور (۰٫۶ دسی زیمنس بر متر) و شور (۱۶٫۵ دسی زیمنس بر متر) بود. نتایج نشان داد اثر شوری برمیزان سدیم، کلر، فعالیت کاتالازو پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز برگ معنی دار بود. همچنین مطابق با داده های بدست آمده با افزایش شوری فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در برگ افزایش یافت. با توجه به صفات مورد بررسی به نظر می رسد ژنوتیپ های  Acala sj2 ×Seland و Sepid از مقاومت بیشتری نسبت به شوری برخوردار بودند.