سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

داود ستاری زاده – کارشناس ارشد جامعه شناسی
زری شکوهی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
محرم آزاد – کارشناس ارشد جامعه شناسی
رمضانعلی گلچوبی – کارشناس ارشد روانشناسی

چکیده:

پدیده جوانی به لحاظ ویژگیهای اجتماعی یکی ازمسائل محوری توسعه اجتماعی و شهری تلقی میشود مساله جوانان درکشور ما با توجه به رشد جمعیت جوان یک یازمسائل مهم اجتماعی است که توجه ویژه صاحبنظران و محققان ومسئولین را میطلبد این پژوهش درصدد بررسی آسیب پذیری اجتماعی جوانان و تاثیر دینداری بطور عام و نماز به طور خاص برآن است شاخصهای آسیب پذیری اجتماعی دراین پژوهش عبارتندازپنداشت منفی ازخ ود عدم اعتماد به نفس جامعه گریزی احساس ناتوانی و بیهودگی بی هنجاری و ازخود بیگانگی این پژوهش برروی ۲۵۰نفرازدانش آموزان ۱۹-۱۵ساله شهرقائم شهر اجرا شد نتایج پژوهش نشان میدهد که میانگین آسیب پذیری اجتماعی دانش آموزان دختر بیشتر از دانش آموزان پسر است.