سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالرضا سروقدمقدم – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
فاطمه امانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

یکی از پارامترهای تاثیر گذار برعملکرد سازه ها درمقابل بارهای لرزه ای شکل پلان معماری می باشد پلان معماری معمولا باتوجه به محدودیت های ابعادی زمین نوع طرح معماری بنا و مسائل اقتصادی ممکن است بصورت منظم و یا نامنظم طراحی گردد لذا گریز ازمقوله اثرات نوع شکل پلان سازه و نامنظمی درپلان ممکن نیست با توجه به اهمیت این موضوع درتمامی آیین نامه های ساختمانی موجود دردنیا توصیه هایی دررابطه با چگونگی تحلیل و طراحی سازه های نامنظم وجود دارد براین اساس درمقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل استاتیکی خطی و غیرخطی اثرنامنظمی درشکل پلان سازه های یک پنج هشت طبقه با نسبت تغییرات ۲۰و۲۵ و ۳۰ درصد درابعاد آن بررسی شده است دراین بررسی به تاثیر نامنظمی پلان سازه برمیزان تغییرات پریودهای انتقالی و پیچشی پرداخته شده است و برمبنای این دو پارامتر تغییرات ضریب نسبت فرکانس درانواع سازه های با درصد های مختلف نامنظمی درپلان محاسبه شده است.