سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

خیراله خادمی – معاون امور عمرانی استانداری خوزستان و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
حسین خزیمه نژاد – دانشجوی دوره دکتری سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز و کارشناس
محمود شفاعی بجستان – استاد گروه سازه های آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران

چکیده:

استفاده از شن و ماسه، از دیرباز به همراه پیشرفت انسان در عرصههای مختلف کاربرد بیشتری یافته است. در اثر برداشت بی رویه مصالح رودخانه ای از بستر رودخانه و رعایت نکردن الزامی حدود تعیین شده در آئیننامه باعث برهم خوردن وضعیت هیدرولیکی رودخانه شده و موجب انحراف آب رودخانه به تعداد محدودی از دهانهها شده که این امر باعث آبشستگی و نمایان شدن پیها و شمعها میگردد و در نهایت از میزان باروری سازه کاسته شده و احتمال بوجود آمدن خسارات جبران ناپذیری میگردد. در این مقاله تعداد ۴ دستگاه از پلهای مهم استان خوزستان که در معرض آبشستگیهای ناشی از برداشت بیرویه مصالح در پاییندست بودهاند بررسی شده و همچنین نحوه ساماندهی و علاجبخشی هریک به اختصار ذکر گردیده است