سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آزاده میهن دوست – گروه مکانیک دانشگاه رازی کرمانشاه
صابر محمدی – گروه مکانیک دانشگاه رازی کرما نشاه
اکرم خدایاری – گروه مکانیک دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

در این مقاله به بررسی میزان انرژی برداشت شده توسط سرامیک۰٫۷۵Pb (Mg1/3Nb2/3 ) O3-PbTiO30.25 تحت شرایط سیکل دو مرحله ای اریکسون و مقایسه ی آن باسیکل یک مرحله ای پرداخته می شود . درشرایط سیکل یک مرحله ای ، دمای منبع سردT1=600c و میدان الکتریکی اعمالی T2=1800c و E1=3kv/mm دمای منبع گرم درنظر گرفته می شود . در سیکل دومرحله ای اریکسون نیز به مانند سیکل یک مرحله ای دماهایT3= 1800c وT1=600c درنظر گرفته شده است و دمای مرحله میانی کمتر ازT1لحاظ گردیده است . مقدار حداکثرمیدان الکتریکی را۳kv/mm درنظر می گیریم. حداکثر مقدارکاربرداشت شده توسط سیکل یکمرحله ای و دو مرحله ای اریکسون تحت شرایط ذکر شده به ترتیب برابر با۱۰۴۴mJ.cm-3وmJ.cm-31406.5 خواهد بود . درنهایت با تغییراتی که برروی مقداردماو میدان مرحله میانی درسیکل دو مرحله ای انجام خواهدشد ، مقدار انرژی برداشت شده بررسی می گردد