سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آزاده میهن دوست – گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزرول
صابر محمدی – دانشگاه رازی کرمانشاه
اکرم خدایاری – دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

در این مقاله به بررسی میزان ا نرژی بردا شت شده توسط سرامیک ۰٫۷۵Pb (Mg1/3Nb2/3 O3–۰٫۲۵PbTiO3 تحت شرایط سیکل دومرحله ای استرلینگ و مقایسه ی آن با سیکل یک مرحله ایپرداخته خواهد شد. در سیکل یک مرحله ای دمای منبع سردT1=40دمای منبع گرم E و ۲ E و ۱ T2=1800cکه میدان الکتریکی اولیه و ثانویه می باشند را به ترتیب ۱kv/mm و۳kv/mm تصورمی نمائیم. در سیکل دو مرحله ای به مانند سیکل یک مرحله ای دماهایT3= 1800c وT1=400c درنظر گرفته می شود و مقدار حداکثر میدان الکتریکی را۳kv/mm لحاظ میکنیم. دراین حالتT2را بین دو دمایT1 و ۳ T درنظر میگیریم مقدار حداکثر کاربرداشت شده بر اساس سیکل های یک مرحله ای و دو مرحله ای استرلینگ تحت شرایط ذکرشده به ترتیب برابر با ۳برروی دما و میدان ثانویه ایجاد می کنیم ، به بررسی شرایط سیکل دو مرحله ای استرلینگ پرداخته می شودmJ.cm-3 2615 mJ.cm-3464.375می باشد. درنهایت با تغییراتی که