سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عیسی حزباوی – دانشجوی دکتری مکانیک ماشین های کشاورزی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دا
سعید مینایی – دانشیار گروه مکانیک ماشی نهای کشاورزی

چکیده:

در این تحقیق ویژگی های فیزیکی دانه هفت رقم کلزای داخلی و خارجی، طلایه، اورینت، آپشن، کالورت، گلوبال، هایولا ۴۰۱ و هایولا ۳۰۸ دارای رطوبت های بهترتیب ۵/۴۱ و۵ و % ۵۳ /۳۲ ،۴/۷۴ ،۴/۲۵ ،۵/۴۹ ،۴/۵۵و۵/۵۳ برپایه تر w.b) مطالعه شد. ویژگیهای فیزیکی مورد نظر در این تحقیق شامل طول، عرض، ضخامت، قطر میانگین هندسی، ضریب کرویت، مساحت سطح (محاسبه شده)، حجم، چگالی جامد و چگالی توده، ضریب اصطکاک ایستایی بر روی سطوح مختلف و تخلخل بود. نتایج نشان داد که طول، عرض، ضخامت، قطر میانگین هندسی و قطر میانگین حسابی برای دانههای کلزا بهترتیب ۲/۳۰-۱/۸۴ میلی متر۲/۱۵-۱/۷۶ میلی متر۱/۹۰-۱/۵۹میلیمتر و۲/۰۹-۱/۷۶میلیمتر ۲/۱۰-۱/۷۶میلیمتر متغیر بود