سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی ماشاءاله کرمانی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین،
محراب محمدی – دانشآموخته کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه آزاد اسل
محمد غلامی پرشکوهی – دانشیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی وا
مجید رشیدی – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی و

چکیده:

یکی از نیازهای مکانیزه نمودن صنعت فرآوری سیر طراحی دقیق ماشین آلات فرآوری و حمل و نقل است. گام نخست در طراحی دقیق و بهینه ماشینآلات دانستن خواص فیزیکی و مکانیکی سیر میباشد که دانستن این خصوصیات تأثیر عمیده ای بیر عملکرد،بازده ماشینها و دستگاههای خط فرآوری دارد. در مراحل پوستگیری و خلال سیر تحت اثر بارهای مکانیکی فشاری و برشی قرارمیگیرد از این رو خواص مکانیکی از قبیل نیروی شکست، تغییر شکل تا نقطه شکست و انرژی شکست اطلاعات بسیار سودمندی برای طراحی ماشینهای پوستکنی سیرچه میباشند. در این تحقیق برخی خواص مکانیکی سیر توده سیر سفید همدان در آزمونفشاری بر روی سیرچه ساده و سیرچه استوانه حاصل از برش دو انتهای سیرچه در امتداد محور طولی سیرچه در چهار سطح رطوبت ۲۴و۳۴و۴۴و۵۴درصد بر پایه تر مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای مورد بررسی عبارت بودند از نیروی شکسیت، تغیییرشکل تا نقطه شکست و انرژی شکست. نتایج نشان داد که نیرو و انرژی شکست سیرچه ساده و سیرچه استوانه با کاهش رطوبت به صورت معنیداری کاهش مییابند