سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهنام گوشکی سرجاز – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه آزاد اس
محمد غلامی پرشکوهی – دانشیار گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی و
علی ماشاءاله کرمانی – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

چکیده:

خواص ثقلی پسته رقم احمد آقایی و مغزآن شامل جرم، چگالی حقیقی، چگالی توده و تخلخل به صورت تابعی از رطوبت تعیین و بررسی شد. اثر محتوی رطوبت در پنج سطح ۴/۶% و ۱۲/۳۵% و ۲۰/۱% و ۲۷/۸۵% و ۳۵/۶% بر پایه تر روی این خواص، نشان داد که با افزایش رطوبت این خواص به صورت خطی افزایش پیدا کرد. این در حالی و بد که تخلخل به صورت خطی با افزایش رطوبت در پسته و مغز کاهش پیدا کرد . با افزایش رطوبت مقدار جرم واحد پسته و مغز آن به ترتیب از ۱/۰۶ تا ۱/۵ و ۰/۵۹ تا ۰/۹۰ گرم افزایش پیدا کرد. چگالی حقیقی و چگالی توده برای پسته به ترتیب از ۹۵۹/۶۵ تا ۹۶۵/۲۶ کیلوگرم بر متر معکب و از ۳۴۷/۸۸ تا ۴۲۲/۹۹ کیلوگرم بر متر مکعب افزایش نشان داد که این مقادیر برای مغز در محدوده ۹۶۱/۸۳ تا ۹۶۹/۱۰ کیلوگرم بر متر مکعب و ۳۶۲/۴۱ تا ۴۴۶/۷۷ کیلوگرم بر متر مکعب بدست آمد. مقدار متوسط تخلخل با افزایش رطوبت برای پسته به ترتیب از ۶۳/۷۴% تا ۵۶/۱۷% و برای مغز از ۶۲/۳۱% تا ۵۳/۸۹% کاهش یافت.