سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهنام گوشکی سرجاز – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه آزاد اس
علی ماشاءاله کرمانی – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
محمد غلامی پرشکوهی – دانشیار گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی و
حمیدرضا گازر – استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج

چکیده:

ضریب اصطکاک ایستایی و سرعت حد به ترتیب از مهم ترین خواص اصطکاکی و آیرودینامیکی محصولات کشاورزی از جمله پسته برای طراحی ماشینها و تجهیزات فرآوری میباشد. در این تحقیق این خواص در پنج سطح رطوبتی ۴/۶% و ۱۲/۳۵% و ۲۰/۱% و ۲۷/۸۵% و ۳۵/۶% بر پایه وزن تر برای پسته و مغز رقم احمدآقایی بررسی شد . نتایج نشان داد که رطوبت تاثیر معنی داری بر ضریب اصطکاک استاتیکی و سرعت حد پسته و مغز آن در سطح ۱% داشت. مقادیر ضریب اصطکاک ایستایی روی پنج سطح اصطکاکی گالوانیزه، شیشه، ا ستیل، چوب و پلاستیک با افزایش رطوبت افزایش پیدا کرد . در همه سطوح رطوبتی بیشترین ضریب اصطکاک استاتیکی برای پسته و مغز برای چوب و کمترین آن برای آهن گالوانیزه بدست آمد. سرعت حد پسته و مغز آن با افزایش سطح رطوبت به طور خطی افزایش پیدا کرد و در محدوده ۱۱/۶-۱۰/۵۹ متر بر ثانیه برای پسته و ۱۰/۸-۹/۱۶ متر بر ثانیه برای مغز قرار گرفت.