سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهنام گوشکی سرجاز – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه آزاد اس
محمد غلامی پرشکوهی – دانشیار گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی و
علی ماشاءاله کرمانی – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

چکیده:

تعدادی از خواص هندسی پسته رقم احم د آقایی و مغز آن در پنج سطح رطوبتی ۴/۶ و ۱۲/۳۵ و ۲۰/۱ و ۲۷/۸۵ و ۳۵/۶ درصد بر پایه تر اندازهگیری و محاسبه شد. نتایج نشان داد که طول، عرض، ضخامت ، قطر متوسط هندسی ، قطر متوسط حسابی و مساحت سطح رویه با افزایش رطوبت افزایش میابند . این خواص به ترتیب در محدوده ۱۹/۴۰ تا ۲۰/۸۲ و ۱۱/۷۳ تا ۱۲/۰۰ و ۱۲/۱۵ تا ۱۳/۸۴ و ۱۴/۰۲ تا ۱۵/۰۸ و ۱۴/۴۳ تا ۱۵/۵۵ میلی متر و ۶۱۹/۴۶ تا ۷۱۸/۲۵ میلیمتر مربع برای دانه پسته و ۱۶/۹۹ تا ۱۸/۰۲ و ۸/۶۶ تا ۹/۸۹ و ۹/۵ تا ۱۰/۳۳ و ۱۱/۱۷ تا ۱۲/۲۴ و ۱۱/۷۲ تا ۱۲/۷۵ میلی متر و ۳۹۳/۰۳ تا ۴۷۲/۸۰ میلیمتر مربع برای مغز پسته قرار گرفت. کُرویت برای مغز پسته با افزایش رطوبت کاهش پیدا کرد و در محدوده ۶۸/۰۱-۶۵/۸۱ درصد قرار گرفت، اما کُرویت برای دانه پسته با تغییر رطوبت، واکنش معینی نداشت و تقریباً در مقدار ۷۲ درصد ثابت ماند . روابط رگرسیونی برای ارتباط رطوبت با همه این خ واص تعیین شد . این معادلات نشان داد که اثر رطوبت بر طول، عرض، ضخامت، قطر متوسط هندسی و قطر متوسط حسابی ، مساحت سطح رویه پسته به صورت غیرخطی و برای مغز خطی بود.