سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهراد سیان پناه – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه آزاد اس
محمد غلامی پرشکوهی – دانشیا ر گروه مهندس مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی وا
علی ماشااله کرمانی – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

چکیده:

برخی از خواص فیزیکی لوبیا چیتی )رقم تلاش( در چهار سطح رطوبتی ۹/۶۴و۱۷/۲۳و۲۴/۸۵۲و۳۲/۴۱درصد برپایه تربه صورت تابعی از رطوبت اندازه گیری و محاسبه شد نتایج نشان داد که طول، عرض، ضخامت ، جرم ، درجه کرویت، میانگین قطر هندسی، به میانگین قطر حسابی، مساحت سطح رویه، حجم حقیقی، چگالی حقیقی، چگال توده با افزایش رطوبت، به صورت خطی افز ایش می یابند این خواص به ترتیب در محدوده ۱۰/۶۵تا۱۱/۶۲و۶/۵۹۳تا۷/۶۵ و۴/۴۵ تا۵/۲۶ میلیمتر ۰/۳۷ تا ۰/۴۸گرم ۶۳/۲۴تا۶۹/۳۳ درصد ۶/۸۴تا۷/۷۶ و۷/۳۲تا۸/۴۴ میلیمتر و۱۴۶/۹۰۶تا۱۸۹/۰۸۲ میلیمتر مربع ۰/۳۳ تا ۰/۴۷ سانتیمتر مکعب ۹۰۹تا۹۱۸/۴۵و۵۵۸تا۵۷۲کیلوگرم بر متر مکعب قرار گرفت این در حالی بود که تخلخل با افزایشرطوبت از ۷۶/۳۹تا۷۲/۱۰درصد به صورت خطی کاهش پیدا کرد. روابط رگرسیونی برای ارتباط رطوبت با همه این خواص تعیین شد. این معادلات نشان داد که اثر رطوبت برای تمامی پارامترهای ذکر شده به صورت خطی بود.