سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی ماشاءاله کرمانی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین،
محراب محمدی – دانشآموخته کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه آزاد اسل
محمد غلامی پرشکوهی – دانشیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی وا

چکیده:

در این تحقیق برخی خواص فیزیکی سیر و سیرچه توده سیر سفید همدان به صورت تابعی از رطوبت در چهار سطح رطوبت ۱۲ % و ۰% بر پایه تر برای سیر بررسی شد. ،% %۹۸ و ۲۸ % بر پایه تر برای سیرچه و در سه سطح رطوبت ۲۸ ،%۸۸ ،%۱۸خصوصیات فیزیکی مورد بررسی عبارت بودند از خواص هندسی شامل ابعاد اصلی )طول، عرض و ضخامت(، کُرویت، میانگین قطر هندسی و حسابی و حجم حقیقی، ویژگیهای ثقلی شامل جرم، چگالی حقیقی، چگالی توده و تخلخل. نتایج بررسی خواص هندسی نشان داد که رطوبت تأثیر معنیداری بر ابعاد، جرم، میانگین قطر هندسی و حسابی سیر و سیرچه توده سیرسفید همدان در سطح ۱% داشت. تأثیر رطوبت بر کُرویت سیر از لحاظ آماری معنیدار نبود، ولی کُرویت سیرچه را در سطح احتمال ۱% تحت تأثیر قرار داد. با کاهش رطوبت کلیه خواص ذکر شده )به جزء کرویت سیر و سیرچه( کاهش یافتند. خواص ثقلی شامل چگالی حقیقی و چگالی توده سیر و سیرچه با کاهش رطوبت افزایش پیدا کردند، این در حالی بود که تخلخل با کاهش رطوبت از خود افزایش نشان داد