سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بتول علی نژاد – دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه اصفهان
مسلم رحیمی –

چکیده:

مقاله حاضر به توصیف و تحلیل برخی از مهمترین فرآیندهای واجی گویش قشمی می پردازد. بدین منظور از ده گویشور بومی این گویش مصاحبه به عمل آمد. نیز از شم زبانی یکی از نگارنده به عنوان گویشور بومی و برخی از منابع مکتوب برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. همگونی (همگونی همخوان ها، هماهنگی واکه ها)، حذف (حذف همخوان پایانی، حذف همخوان میانی)،تبدیل خوشه های [-nn] به صورت [-nd-]، تضعیف ، کشش جبرانی، و تبدیل واکه /a/ به واکه /o/ از فرآیندهایی هستند که در این مقاله با شواهد کافی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. از بین فرآیندهای بررسی شده، این نتیجه به دست آمد که قواعد همگونی، حذف و تضعیف از پربسامدترین فرآیندها و تبدیل خوشه های [-nn] به صورت [-nd-] از کم بسامدترین آنها در این گویش به شمار می رود.