مقاله برخی پارامترهای هماتولوژیکال ماهی سوف حاجی طرخان (Perca fluviatilis L. 1785) در تالاب انزلی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در شیلات از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: برخی پارامترهای هماتولوژیکال ماهی سوف حاجی طرخان (Perca fluviatilis L. 1785) در تالاب انزلی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تالاب انزلی
مقاله سوف حاجی طرخان
مقاله Perca fluviatilis
مقاله فاکتورهای خونی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیات بخش محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسین
جناب آقای / سرکار خانم: رهبر مینا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدنژاد محدثه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعیین پارامترهای خون شناسی ماهی سوف حاجی طرخان (Perca fluviatilis) در فصل صید ۱۳۸۸، ۱۲۵ قطعه ماهی سوف حاجی طرخان از تالاب انزلی توسط تور پره به صورت تصادفی صید و به صورت زنده به آزمایشگاه پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی کشور منتقل شدند. پس از بیومتری ماهیان، از آن ها خون گیری به عمل آمد. خون مورد نظر توسط سرنگ از ساقه دمی گرفته شده، سپس به ویال هایی شامل هپارین (ماده ضدانعقاد خون) ریخته و به آرامی تکان داده شد. سپس پارامترهای خون شناسی با روش های استاندارد آزمایشگاهی مورد سنجش قرار گرفت. نتایج پارامترهای هماتولوژیکال نشان داد که گلبول قرمز (۴۷۷۰۰۰۰ عدد در میلی مترمکعب) بیش ترین و مونوسیت (۱٫۴۷ درصد) کم ترین مقدار از فاکتورهای خونی را داشتند. مقایسه پارامترهای هماتولوژیکال مولدین نر و ماده نشان داد که ماهیان مولد نر و ماده از نظر میانگین متوسط هموگلوبین گلبولی (MCH) اختلاف معنی دار آماری داشتند (p<0.05). ولی از نظر میانگین هایW.B.C Count ، R.B.C Count، Hb، H.C.T، M.C.V، MCHC، Mon، Lym، Neu اختلاف معنی دار آماری نداشتند (p>0.05). نتایج نشان داد که در بین گروه های سنی از نظر میانگین فاکتورهای خونی بالا اختلاف معنی دار آماری وجود ندارد (p>0.05).