مقاله برخی عوامل موثر در کارایی تله های فرمونی پروانه کرم آلو (Grapholita funebrana (Lepidoptera: Tortricidae در استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در گیاه پزشکی از صفحه ۹۹ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: برخی عوامل موثر در کارایی تله های فرمونی پروانه کرم آلو (Grapholita funebrana (Lepidoptera: Tortricidae در استان فارس
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروانه کرم آلو
مقاله تله فرمونی
مقاله دز فرموله شده در کپسول
مقاله رنگ تله
مقاله ارتفاع نصب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سالاری علی
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح زاده مجید
جناب آقای / سرکار خانم: تبریزیان مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ثیر دز فرموله شده در کپسول فرمون، رنگ، نوع و ارتفاع نصب تله در کارایی تله های فرمونی پروانه کرم آلو Grapholita (Aspila) funebrana Treitschke, 1835 (Lepidoptera: Tortricidae) مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش ها در چهار طرح بلوک کامل تصادفی و هر کدام با چهار تکرار در منطقه بوانات استان فارس انجام گرفت. برای یافتن بهترین رنگ تله فرمونی پروانه کرم آلو، رنگ های قهوه ای، زرد، سفید و سبز مقایسه شدند. رنگ های قهوه ای و سبز با روش دانکن در سطح یک درصد آماری با یکدیگر اختلاف معنی داری داشتند. رنگ های قهوه ای و زرد و همچنین رنگ های سفید و سبز از نظر آماری اختلاف معنی داری نداشتند. بیشترین شکار در تله های قهوه ای رنگ انجام گرفت. برای تعیین بهترین نوع تله، تله های فرمونی دلتا، بالی شکل و استوانه ای بررسی شد. تله دلتا با بیشترین شکار به عنوان بهترین تله برای شکار پروانه های نر کرم آلو شناخته شد. به منظور یافتن نقش ارتفاع در کارایی فرمونی پروانه کرم آلو، ارتفاع یک متری از سطح زمین، وسط تاج درخت و نوک تاج درخت مورد برسی قرار گرفت. بیشترین شکار در ارتفاع وسط تاج درخت مشاهده شد. جهت تعیین مناسب ترین دز فرموله شده از نظر شکار پروانه های نر کرم آلو، دز های نیم، یک، یک و نیم و دو میلی گرم فرموله شده در موسسه گیاه پزشکی کشور و نمونه خارجی با دز یک میلی گرم مورد ارزیابی قرار گرفت. از نظر شکار پروانه های نر کرم آلو، دز نیم میلی گرم فرموله شده در موسسه گیاه پزشکی کشور با روش آزمون دانکن در سطح یک درصد آماری، شکار بالاتری داشت. نمونه خارجی با دز یک میلی گرم و دزهای مختلف فرموله شده در موسسه گیاه پزشکی کشور در سطح یک درصد با یکدیگر اختلاف معنی داری نداشتند.