سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهمن گلچین – دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، گروه زمین شناسی*
محبوبه حسینی برزی – دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، گروه زمین شناسی
محمدحسین آدابی – دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، گروه زمین شناسی
مهدی شادان – شرکت مشاوره مهندسی زمین ریز کاوان

چکیده:

بررسیهای پتروگرافی و آنالیز مدال همراه با مطالعات ژئوشیمیایی عناصر اصلی در بخش ماسهسنگی اهوازسازند آسماری در میادین هندیجان و ابوذر واقع در شمالغرب خلیج فارس، برای تعیین برخاستگاه زمینساختی اینماسهسنگها مورد استفاده قرار گرفت.شواهد پتروگرافی از جمله فراوانی کوارتزهای منوکریستالینبا گردشدگی خوب، مقدار کم فلدسپاتها و قطعات خردهسنگی، دانههای زیرکن گردشده و نیز نتایج آنالیز مدال در نمودار- های (Qt94.65, F4.78, L و ( ۰٫۵۵ (Qm90.08, F5.31, Lt5.12 نشاندهنده اشتقاق رسوبات از بخشهای کراتون طی چرخه- های مجدد رسوبی و عمدتا ازسنگ منشاء رسوبی-دگرگونی است. دادههای ژئوشیمیایی در دیاگرامهای تفکیک کننده محیطهایزمین ساختی، بیانگر رسوبگذاری ماسه سنگها در بخشهای حاشیه قارهای غیر فعال است.