سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین محمدی – عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی بستام – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

انار یکی از محصولات باغی است که به دلیل شرایط خاص آب و هوایی و جغرافیایی کشور، در تولید آن مزیت نسبی وجود دارد و این موضوع به همراه یکسری عوامل دیگر از قبیل وجود نیروی کار کافی در مناطق تولید و همچنین کیفیت ممتاز انار تولید شده در ایران از جمله نقاط قوت تولید محصول میباشد. عدم وجود ظرفیتهای لازم برای تبلیغات، بازاریابی و انبارداری انار به همراه آفتهای موجود از جمله نقاط ضعف تولید انار در کشور محسوب میگردند. وجود و ظهور یکسری رقبای قدرتمند برای تولید انار ایران و نیز خشکسالی یا سرمازدگی این محصول میتواند از نقاط تهدید تولید و صادرات این محصول به شمار آید. در نهایت عدم نیاز به فنآوری پیشرفته در تولید و صادرات انار، وجود و ظهور بازارهای مصرف جدید و اعتبار جهانی انار تولید شده در ایران از جمله فرصتهای پیش روی تولید و صادرات این محصول به شمار میآیند. از این رو در این تحقیق با برشمردن نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی تولید و صادرات انار در کشور به صورت نسبتاً جامع و کامل تلاش میشود استراتژیهای لازم برای بالفعل کردن نقاط قوت و بهرهبرداری از فرصتها و نیز استراتژیهای حداقل سازی تهدیدها و پوشش نقاط ضعف مورد بررسی قرار گیرد