سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مینا بیرجندی – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه آزاد اسلامی زر
مریم ناز بهرام منش تهرانی – استادیار، دکتری چینه شناسی و فسیلشناسی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات
Lucia Angiolini, – Dipartimento di Scienze della terra A. Desio , Università studi di Milano, Via Mangiagalli 34, 20133 Millano, Italy

چکیده:

توالی کاملی از سنگ های کربونیفر بالایی-پرمین در برش های زلدو و باغ ونگ رخنمون دارند. بر اساس مطالعات بایو استراتیگرافی ماکروفسیل های براکیوپود در این رخنمون ها جنس هایی شناسایی شد که در مقایسه با مطالعات قبلی نمونه های پرمین Spiriferella Spinomarginifera Cimmeriella Trigonoproductus Taeniothaerus Hunzina, Alispiriferella Hustedia Cartorhium Pterospirifer Elivella در این تحقیق دیده شد که در مطالعات قبلی ذکری به میان نیامده است و مطالعات میکروفسیل ها را کامل می کند و بیانگر پرمین می باشد.