سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اسماعیل آیتی – استاد، راه و ترابری، مرکز تحقیقات فنی و اقتصادی ایمنی جادهای، دانشگاه
حمیدرضا بهنود – دانشجوی دکترا، راه و ترابری، مرکز تحقیقات فنی و اقتصادی ایمنی جادهای،

چکیده:

عمر انتخابی گزینههای تصمیمگیری به مشخصات فنی گزینه و شرایط بهرهبرداری از آن بستگی دارد، لیکن میتوان بر اساس اصول تجربی نیز حدود عمر گزینههای مختلف را تخمین و به دست آورد. در اینجا دوره ارزیابی به عنوان دوره تاثیر عملکرد ایمنی اصلاحات هندسی انجام شده تا زمانی که نرخ تصادفات فقط به دلیل افزایش حجم تردد و تغییر کیفیت سطح رویه راه افزایشمییابد تعریفمیشود. افزایشتصادفات به صورت تغییر نرخ تصادف از مقدار کاهشیافته آن در پی عملیات ایمنسازی تا حد بازگشت به نرخ تصادف معادل با نرخ تصادفات قبل از ایمنسازی تعریف میشود. با استفاده از رویکرد ارائه شده در این مقاله، مقدار دوره تحلیل در ارزیابی اقتصادی پروژههای ایمنسازی راه، برای ضرایب رشد ترافیک ۳% و ۵% به ترتیب برابر با ۱۲ سال و ۷ سال به دست میآید. در انتهای مقاله تاثیر تغییر در مقدار دوره تحلیل بر نتایج ارزیابی اقتصادی در چند محور نمونه بررسی شده است. با افزایش مقدار دوره تحلیل امکان انتخاب گزینههای بیشتر و در پی آن افزایش مجموع هزینهها مشاهده میشود که این نیز به نوبه خود افزایشمنافع خالصرا به دنبال خواهد داشت.