سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صفورا شه روان – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی س
یداله چاشنی دل – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
اسداله تیموری یانسری – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رحمت سمیعی – کارشناس ارشد

چکیده:

این پژوهش به بررسی اثر افزودن سطوح مختلف عصاره سیر بر درصد متوسط رشد روزانه(%ADG)، درصد نرخ وزن نسبی(%RGR) و درصد نرخ رشد ویژه(%SGR) بره های پرواری نژاد زل اختصاص داشت. در این پژوهش از ۱۲ راس بره پرواری نژاد زل در طرح کاملا تصادفی با ۳ تیمار و ۴ تکرار با میانگین سنی سه ماه و میانگین وزنی ۴/۱۸ کیلوگرم استفاده گردید. تیمارهای آزمایشی شامل یک جیره پایه بود که در تیمار یک عصاره سیر اضافه نگردید (شاهد) و در تیمار دو به ازای هر کیلوگرم وزن زنده بدن، مقدار ۱۲۵ میلی لیتر عصاره سیر و در تیمار سه به ازای هر کیلوگرم وزن زنده بدن، مقدار ۲۵۰ میلی لیتر عصاره سیر در دو نوبت بر روی خوراک اسپری گردید. بره ها در ایستگاه تحقیقات جهاد کشاورزی گرگان (شهر فاضل آباد) نگهداری شدند. زمان پرواربندی ۱۴ هفته (شامل دو هفته عادت پذیری و ۱۲ هفته پرواربندی) بود و بره ها هر ۲ هفته یکبار وزنکشی شدند. نتایج نشان داد که میانگین درصد متوسط رشد روزانه در تیمار یک، دو و سه بترتیب ۸۳/۱۲ ، ۱۰/۱۳ و ۱۸/۱۳ درصد می باشد. میانگین درصد نرخ وزن نسبی در این تیمارها بترتیب ۲۳/۱، ۲۴/۱ و ۲۴/۱ درصد براورد گردید. این درصد برای نرخ رشد ویژه نیز بترتیب ۵۵۷/۰، ۵۶۳/۰ و ۵۶۳/۰ درصد بدست آمد. آنالیز داده ها نشان داد که درصد ADG و RGR تیمار یک و دو با سه تفاوت معنی داری نشان دادند بهترین عملکرد را در تیمار ۳ نشان داد(۰۵/۰>P). در براورد درصد SGR تیمار دو با تیمارهای یک و سه معنی دار است و تیمارهای یک و سه تفاوت معنی داری را بروز ندادند (۰۵/۰<P).