سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

افشین اشرف زاده – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان

چکیده:

شاخص بارش استاندارد شده SPI که با استفاده از امار بارش ماهانه و در مقیاسهای زمانی مختلف محاسبه می شود کاربرد گسترده ای در مطالعات مرتبط با خشکسالی دارد اولین گام در محاسبه شاخص بارش استاندارد شده براورد توزیعی است که داده های بارش از آن پیروی می کنند این توزیع معمولا توزیعی پارامتری در نظر گرفته می شود هرچند توزیع های پارامتری به دلیل در نظر گرفتن شکلی پیش فرض برای تابع چگالی احتمال داده ها ممکن است رفتار تصادفی داده های مشاهده شده را به خوبی توصیف ننماید دراین مقاله از توابع چگالی احتمال ناپارامتری که بهدلیل در نظر نگرفتن هر نوع پیش فرض در خصوص شکل توزیع به نحو بهتری توصیف کننده رفتار متغیرهای تصادفی می باشند در محاسبه SPI استفاده شده است در روش ارائه شده دراین مقاله برخلاف روش پارامتری براورد SPI امکان ناایستا فرض کردن سری زمانی بارش و همچنیندر نظر گرفتن ساختار وابستگی مارکف برای سری زمانی وجود دارد.