سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمیدرضا سردارآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مبارزه با علفهای هرز
محمدحسن هادی زاده – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاه پزشکی خراسان رضوی
لیلا علیمرادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مشهد

چکیده:

به منظوربرآورد خسارت چاودار درمزارع گندم پنج منطقه جوین جغتای خوشاب کاشمر و نیشابور به ترتیب ۳و۳و۲و۲ و ۸ مرزعه انتخاب شدند و تراکم چاودار و عملکرد دانه گندم اندازه گیری شد محاسبه عملکردشاهد بدون رقابت نیز ازکادرغیرآلوده به چاودار انجام شد محاسبه خسارت براساس ایجادرابطه همبستگی میان تراکم چاودار با عملکرد دانه گندم طبق معادله هذلولی چهاروجهی کوزین انجام شد نتایج نشان داد محدوده تراکم چاوداردرمناطق مختلف از۱۴۰خوشه درمتر مربع درخوشاب و کاشمر تا ۲۷۰خوشه درمترمربع درنیشابور متغیر بود که حاکی از شدت آلودگی مزارع هرمنطقه به چاودار بود بیشترین کاهش عملکرد گندم درکاشمر و جغتای بیش از ۷۵درصد و کمترین آن درجوین و خوشاب تا ۵۵درصد درمحدوده پیش بینی شده تراکم مشاهده شده شاخص I I/A درجوین کمترین و درکاشمر و جغتای بیشترین مقدار به دست آمد و گویای ان بود که شرایط حاکم برمزارع نمونه گیری شده منطقه جغتای و کاشمر از لحاظ تراکم چاودار گندم مدیریت زراعی و شرایط اقلیمی همگی به نوعی باعث ضعف نسبی گندم دربرابر چاودار درآن مناطق بود.