سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرشته حقیقی – کارشناس پژوهشی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
بهرام ثقفیان – عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
میرمسعود خیرخواه زرکش – عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

مطالعه فرایند نفوذ و اطلاع از مقدار ظرفیت نفوذ خاک امری مهمجهت دستیابی به یک سیستم آبیاری مطلوب و افزایش بازدهی منابع آبی به شمار می رود دراین بررسی مقادیر نهایی ثابت نفوذ براورد شده توسط سه معادله نفوذ کوستیاکف – لوییس، فیلیپ دوجزیی و هورتون با مقادیر اندازه گیری شده هدایت هیدرولیکی خاک اشباع در ازمایشگاه برروی برخی از خاکهای منطقه طالقان مقایسه شده است برای این منظور داده های تجربی بدست امده از ازمایشهای صحرایی با نتایج حاصل از معادلات مذکور برازش داده شدند نتایج نشان داد که مقادیر اندازه گیری شده هدایت هیدرولیکی اشباع در ازمایشگاه تفاوت معنی داری را با مقادیر نفوذ نهایی براورد شده توسط سه معادله فوق داشته اند.