سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سونیا زبردست – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری دانشگاه تهران
علی رحیمی خوب – دانشیار گروه آبیاری دانشگاه تهران

چکیده:

اعمال روش صحیح و هوشمندانه مدیریت منابع آب و افزایش کارایی سیستم های ابیاری در زمینه کشاورزی با توجه به محدودیتهای منابع آ بی موجوددر اکثر نقاط ایران و همچنین افزایش روزافزون جمعیت که تقاضای آب را برای مصارف گوناگون می طلبد اجتناب ناپذیر است دراین تحقیق مزارع نمونه آبیاری بارانی سیستم جابجایی با دست در دو نرخ بهره ۷ و ۱۰ درصد برای استان خوزستان طراحی و با احتساب ارزشهای اقتصادی مختلف آب دراین منطقه هزینه های کل این مزارع براورد و قیمت هر مترمکعب آب براورد گردید نتایج نشان میدهد که بطور میانگین هزینه کل اجرای سیستم آبیاری جابجایی با دست ۹/۶ میلیون ریال به ازار هر هکتار و قیمت هر متر مکعب آب در منطقه خوزستان ۴۷۰ ریال بهدست آمده است چنانچه اقتصاد آب از بخش دولتی و عمومی به سمت بخش خصوصی سوق پیدا کندهرگونه تنش و تحولی در کشور وجامعه جهانی می توانددر محاسبه قیمت ها اثر گذار بوده و آن را وارد بازار عرضه و تقاضا کند یا هرگونه چالشی که موقعیت آب پیدا کرده و یا اقتصاد مملکت با آن روبرو شود اثر مستقیم بر قیمت آب خواهد داشت.